PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA PELS NOUS ALUMNES PEL CURS 2017/2018

PROCÉS D'ADMISSIÓ (PREINSCRIPCIÓ) PELS NOUS ALUMNES D'INFANTIL I PRIMÀRIA

Presentació de sol·licituds De dia 2 de maig al 12 de maig
Llistes provisionals admesos Dia 9 de juny
Llistes definitives Dia 16 de juny

PROCÉS MATRÍCULA PELS NOUS ALUMNES D'INFANTIL I PRIMÀRIA:

Matriculació Ed. Infantil i Primària De dia 22 de juny a dia 27 de juny

Documentació que s'ha de presentar:

- Còpia del DNI o NIE de l'alumne si en té.

- Còpia del DNI o NIE de la mare i del pare o dels tutors legals de l'alumne.

- Fotocòpia llibre de família o certificat de naixement.

- Declaració de responsabilitat en el cas que la sol.licitud es tramiti de forma unilateral.

- Full de preinscripció emplenat.

- Full de matrícula emplenat.

Altres documents a efectes de barem: justificant d'empadronament de l'alumne, certificat de discapacitat de l'alumne, altres germans matriculats al centre, certificat família nombrosa, ser antic o antiga alumne del centre, ...

TOTA LA INFORMACIÓ AQUÍ!